Felhasználási feltételek

A Fanell Ecosystem Kft. által üzemeltetett portál egy online klimatizalassal foglalkozó cég promociós opldala.

Jelen honlap a Fanell Ecosystem Kft. (a továbbiakban "Szolgáltató") kizárólagos tulajdona. Cgjsz: 01-09-402970 Adószám: 32020014-2-42 A honlap kiadója (fenntartója): Fanell Ecosystem Kft.
Székhely: 1156 Budapest, Páskomliget utca 56. 9. em. 58. ajtó
Telefon: +36 30 467 7122
Honlap üzemeltetés: Krokovics Máté e.v

A szolgáltatás használatával és belépésével Ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket:

A szolgáltatás jelentése alatt a fanell.hu címen elérhető keretrendszert kell érteni.

A keretrendszer valamennyi szolgáltatást és funkciót tartalmazza, amelyek a weboldal biztosít a felhasználók és az oldalt böngészők számára.

A szolgáltatást a Szolgáltató nyújtja, mellyel kapcsolatban Ön megértette és elfogadja az alábbiakat:

- amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e- mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót; a jelszó titokban tartásáért ön felel, azt harmadik félnek ne adja tovább;

- a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról; az Ön szerződéskötési képessége semmilyen formában sem korlátozott;

- hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie); ezen az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje vagy korlátozza azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:

- Más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név, mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve, rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás, obszcén vagy trágár kifejezés, burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

- Cselekvőképtelen és 14 éven aluli természetes személyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe.

Jelen szolgáltatást természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalanyok is igénybe vehetik, tekintet nélkül jogalanyiságukra.

Felhasználói magatartás:

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár üzenő falakon, magánüzenetek formájában, listák útján, a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

Tartalom:

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a szolgáltatás keretrendszerén belül elhelyez vagy a szolgáltatás felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, személyes üzeneteket, a szolgáltatáson keresztül közzétett tartalmakat – és bármely tartalom következményeit is.

A Szolgáltató automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. Jelen honlap, mint közvetítő Szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket.

Ezekben az esetekben a Szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

A szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése; bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldalkereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel a szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető; a Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking).

Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket), a Szolgáltató weboldalainak bármely részének újraformázása megszerzett anyagok publikálása. Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése. Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az apróban vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül, beleértve a képek url-jének közvetlenül a tárolási helyről történő linkelését, publikálását, különösen a Szolgáltató rendszerén kívülre.

Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Szolgáltató hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá.

Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát.

Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele .

Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik Hamis vagy félrevezető információrendelkezésre bocsátása.

Bármely az oldal működését gátló eszköz program stb. használata.

Minden olyan tevékenység, amely sérti az oldal felhasználóinak a személyiséghez való jogát.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkor megadott adatok alapján Felhasználóinak célzott (perszonalizált) hirdetéseket (úgynevezett banner és szöveges formában), reklámleveleket, valamint a levelek végén található reklámot küldjön a Szolgáltató üzenetkezelő funkcióján keresztül.

Szavatosság kizárása:

A Szolgáltatás és annak tulajdonosai kizárnak bármely és minden felelősséget a jelen honlapon elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.

A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősséget az egyes tagok által tanúsított magatartásért különösen az egyes alkalmazásokon keresztül vagy által tanúsított magatartásokért.

A szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

Felek a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, úgy a Felek a Szerződéssel kapcsolatos jogvitára a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre kikötik a Szegedi Városi Bíróság illetékességét, illetőleg a pertárgyértéktől függően a Szegedi Törvényszék illetékességét.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Kártalanítás, kártérítés:

Ön beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatót kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a szolgáltatás használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered.

Ezekben az esetekben a Szolgáltató írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – a szolgáltatásba történő belépéssel - elfogadja módosított felhasználási feltételeit.

Krokovics Ádám ügyvezető